Rezime lor Abaim

Skrol anba

Rezime lor Abaim

Abaim enn lorganizasion non gouvernmantal ki finn kree an 1982. Li sorti depi enn fron soutien a bann travayer aveg Sant Lois Lagesse dan enn bel lagrev-okipasion ki zot ti fer an 1982.

Depi so nesans mem, lorganizasion la finn adopte enn lapros drwa dan manier pans e realiz so bann lobzektif. Li fonksionn lor filozolfi e bann prinsip demokratik ki ninport ki lalit pou amenn enn sosiete meyer bizin met divan divan.

Dousma-dousma, Abaim finn trouv li neseser pou okip osi bann zanfan vilnerab. Apartir 1995, lorganizasion inn met an-plas proze ‘Saturday care’ kot bann zanfan gagn lokazion pou exprim zot atraver koze, rakont zistwar, zwe, lamizik, e tou kalite kreativite.

Gras a so bann laktivite, Abaim finn vinn enn referans dan domenn leritaz kiltirel intanzib, prodiksion materyel pedagozik dan langaz kreol e kreasion mizikal, dan Moris. Li mem aktif dan bann landrwa kouma Omorn e Grand Bay.