Kisannla nou?

Abaim: kouma tousala finn koumanse

Abaim enn lorganizasion non gouvernmantal ki finn kree an 1982. Li sorti depi enn fron soutien a bann travayer aveg Sant Lois Lagesse dan enn bel lagrev/okipasion ki zot ti fer an 1982. Abaim enn lorganizasion ki anrezistre opre rezistrar.

12 mars 1990 Magic land - abaim maurice

Depi so nesans mem, lorganizasion la finn adopte enn lapros drwa dan manier pans e realiz so bann lobzektif. Li fonksionn lor filozolfi e bann prinsip demokratik ki ninport ki lalit pou amenn enn sosiete meyer, bizin met divan divan.

SLIDE-15-strike

Anmemtan ki li pe kontign soutenir lalit dimounn aveg, lorganizasion la finn fokaliz so laksion lor bann zanfan vilnerab atraver enn perspektiv drwa sosial e kiltirel. Li finn artikil sa laksion la avek koleksion, prezervasion e diseminasion bann eleman dan patrimwann imateryel pei Moris. Sa finn permet developman enn seri materyel e pratik pedagozik ki al dan direksion devlopman integral zanfan.

locean

Lasosiasion la so siez Beau-Bassin, dan dan lekol gouvernman Colonel Maingard. Asterla, li integre totalman dan lakominote avek so proze Saturday care, so latelie lamizik e so proze ledikasion fizik.

Ena anviron 50 mamb dan abaim. Sa inklir ousi bann dimounn aveg ki travay dan latelie proteze, lanplwa ouver ouswa ki fini pran pansion. Tou bann lezot mamb bann volonter ki finn swiv lalit bann dimounn aveg e konba sosial depi depi 1982. Zot finn soutenir e partisip dan vizit a dimounn aveg kot zot, organiz bann laktivite lwazir kouma bann sorti, ogmant kapasite dimounn aveg par sansibiliz zot lor zot kapasite pou dibout par zot mem. Zot finn ousi soutenir aktivman bann laksion sosial e kiltirel anfaver bann dimounn ki dan leka.

Sa nom la kot sorti?

Abaim (bizin pronons abin) enn interzeksion tradisionel dan langaz kreol morisien. Servi sa sirtou dan sega.

Dan koumansman, li ti enn akronim ki ti vedir Association pour le Bien-etre de Aveugles de l’Ile Maurice’ (A.B.A.I.M).

Abaim Wht-1Abaim Wht-1AbaimABAIM New Logo

 

 

 

Kan ti bizin swazir enn nom pou group lamizik, pa ti kapav swazir enn lot nom apart abaim!

Labitid finn fer ki asterla tou dimounn konn lasosiasion kouma Abaim. E dan bann lane 1990, finn ena enn sanzman nom ofisiel lasosiasion pou ki li apel Abaim.

Afiliasion e travay an rezo

Abaim enn mamb National Council for the rehabilitation of the Disabled person, visually handicapped persons sports federation e finn devlop bann bon relasion travay avek bann lorganizasion kouma Jacques Cantin Talking Books Association, Federation of Pre-school Playgroups, Mouvement pour l’Autosuffisance Alimentaire e Terre de Paix.

Finansman

Lasosiasion gagn enn grant depi NGO Trust Fund. Selma, depi ase lontan, li gagn bann lantre larzan depi lavant so bann prodwi mizikal kouma cd/dvd, bann zwe group Abaim, kontribision depi bann volonter e lezot tip kreatif lev fon.

Depi sa bann dernie lane la, SBM finn regilierman soutenir nou lorganizasion dan boukou so bann proze.Lezot konpani ousi pe amenn zot soutien atraver program CSR.

abaim-sbm

 

30 an deza

30 an deza! - Sant ABAIM - 2013

This post is also available in: English, French