Abaim-Blog-17 Oktob: Zourne Mondial pou Eliminasion Lamizer 2021

17 Oktob: Zourne Mondial pou Eliminasion Lamizer 2021

Tem sa lane la: “Konstrir Dime Ansam: Fini ar Lamizer Persistan, Respekte tou dimounn ek nou planet”

Pandemi Covid-19, ki finn kol ar lemond dan sa dernie lane-la, finn amenn plis ki 3.7 milion lamor e pe fer bann deseni progre dan konba kont lamizer ek lamizer extrem, met aryer. Dapre rapor Labank Mondial lor ‘bann linpak covid-19 lor lamizer,’ ena ant 71 e 100 milion dimounn ki pe rant dan lamizer akoz sa kriz la. Mazorite sa bann nouvo pov extrem-la, zot dan Lesid Lazi ek bann pei Sib-Sahara akot bann nivo lamizer deze ot. An 2021, pe atann ki sa sif la pou ogmante a ant 143 ek 163 milion.

Sa bann nouvo pov-la pou vinn azout a sa 1.3 miliar dimounn ki deza pe viv dan lamizer milti-dimansionel ek persistan. Zot ti deza pe viv dan bann kondision deprivasion ki finn agrave dan pandemi mondial. Li enn fe ki linpak Covid-19 finn tap pli for lor dimounn ki, pandan bann zenerasion, pa finn gagn akse a bann dibien e servis piblik, bon kalite servis lasante e proteksion sosial solid. Seki fer ki li finn pli dir pou zot fer fas a ninport ki kalite sok. Anplis, bann mezir ki finn inpoze pou anpes propagasion pandemic-la, souvan finn pous zot dan lamizer – lekonomi informel ki permet boukou dimounn dan lamizer sirviv, ti finn pratikman ferme dan boukou pei.

Amizir nou anbark lor redemaraz pos-covid e nou retourn lor sime bann Lobzektif Devlopman Dirab, boukou dimounn pe koz langaz ‘pou enn meyer rekonstriksion,’. Me mesaz depi konsiltasion mondial, atraver Forum Permanan lor Lamizer Extrem, enn rezo mondial bann dimounn ek lorganizasion ki pe travay pou eliminn lamizer, e ki Komite Internasional pou Le 17 Oktob pe dirize, inn fer bien konpran ki dimounn ki viv dan lamizer etrem pa dakor avek enn retour parey kouma ti ete avan, ni rekonstrir lor seki sa ti ete avan. Zot pa dakor avek enn retour a sa sitiasion dezavantaz e inegalite striktirel andemik-la. Dan plas sa, dimounn ki pe viv dan lamizer propoz pou konstrir dime.

Konstrir dime vedir transform nou relasion avek lanatir, demantle bann striktir diskriminasion ki dezavantaz dimounn dan lamizer e batir lor baz moral e legal, drwa imin ki met dignite imin dan leker bann gran desizion ek laksion.

Konstrir dime pa vedir zis ki fode pa kit personn deryer, me ki dimounn ki viv dan lamizer gagn lankourazman ek sipor aktif pou zot divan-divan, angaze avek enn partisipasion informe e ki ena signifikasion pou zot dan priz desizion ki afekte zot lavi direkteman.

Kan pe konstrir dime, nou bizin les nou anrisi par rises lasazes, lenerzi ek konpetans ki dimounn ki viv dan lamizer kapav kontribie a nou bann landrwa, nou bann sosiete ek pli divan a nou planet.

Sours: Finn tradir depi enn dokiman United Nations Department of economic and social affairs

 

Dan nou bann sesion akonpagnman skolerAbaim, nou finn fer bann laktivite lor kannva swivan:

Aktivite

  1. Ki tem prinsipal ki pe trete dan sa dokiman la? Donn to repons an kreol e an angle.

………………………………………………………………………………………………

 

  1. Tem sa lane la: “Konstrir Dime Ansam: Fini ar Lamizer Persistan. Respekte tou dimounn ek nou planet”. Ki to pe konpran par sa tem la?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Ki bann zafer dan foto ki ena dan sa dokiman donn bann indikasion ki sa fami la pe viv dan lamizer?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Explik ki relasion ena ant covid-19 ek lamizer.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Dokiman la dir ‘fode pa zis kit personn deryer…’. Ki li pe rod dir par sa fraz la kan lir li net?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Ki kalite rol to panse bann dimounn dan lamizer bizin ena dan konba kont lamizer e ki dokiman la apel ‘konstrir dime ansam’?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nou finn ousi servi sante ‘Pou pa kit person deryer’ dan sa bann sesion la.