Lespas kreasion artistik Abaim

Skrol anba

Lespas kreasion artistik

Premie lespas kreasion artistik ti kre dan roul lagrev-okipasion bann kamarad aveg ansam avek zot an 1998. Ti bann moman ris kot nou finn apresie kreativite travay intelizan bann dimounnn aveg kan zot roul panie, pran korl telefonn, kwi manze ouswa ekrir an braille.

Lespas kreativite ti vinn gran lespas kreasion dan zwe lamizik, sante e koumans kree e re-kree ansam pou fer pas bann lanwit konba. Bann prodiksion regilie temwin tousala.

Kouma enn bon tradision, sa bann pratik la inn kontinie avek bann zanfan letan zot pe zwe, sote, pile. Asterla, sa lespas la finn vinn koumadir ilimite avek Ti lantrepriz sosial pou fer bann linstriman tradisionel lamizik e bann prodwi derive.