Prodiksion Abaim

Prodiksion

Dan abaim, nou finn touzour trouv pli inportan donn valer kreativite ki ena dan sak dimounn. Sa kalite partisipasion la ki finn permet otan kreasion dan domenn lamizik. Sa finn ousi permet fer sa bann kreasion la vinn bann prodwi dan form liv, cd, dvd e lezot prodwi.

 

 

1992 - Enn lot sezon

Apre 4 an travay, resers, zwe an piblik, nou premye albem sorti.

Dan lepok kot nou pei ti pe travers dan enn dezer onivo kreasion mizikal, “Enn lot Sezon” amen enn nouvo son. Abaim fer tann enn bann nouvo son, so demars pou pwiz depi bann diferan tradision koste lamizik ek plezir lekout bann dimounn Moris. Abaim sant ‘Laboutik an tol’, ‘Lalinn kann’, ‘Sanzman sezon’, ‘Mo priye Bondye’.

Depi so pli tipti ziska so pli gran dimounn apresie sa nouvo manier fer lamizik la.

1994 - Enn zour dan enn pei

Travay resers kontinye dan Abaim. Lamizik kontinie vinn enn platform pou dimounn ek diferan abilite pou zwenn ek partaz seki zot ena de pli profon, savedir, lamour pou limanite. Nou gran respe pou tou seki finn kree avan amenn nou admir rises nou listwar, fer nou konn grander nou patrimwann.

Kanar’ ne parmi sa kalite kreasion la. Zordi, kapav konsider li kouma enn klasik dan sante Moris. Sa albem ‘Enn zour dan enn pei’ la fer apel a limazinasion popiler ki nou tou pe sarye depi ki ena dimounn lor later Moris. Anmemtan, li enn konba pou rekonesans langaz kreol. Alor ki ‘Kanar’ denons bann politisien ki pas zot letan kokin mari ouswa fam zot kamarad kouma dir nanye ditou, ‘Mon rwa’ denons depi dan sa lepok lamem, enn sistem politik pouri ek so bann kourtizan dan basin koripsion.

Tamarin’ frisonn nou memwar letan solitid rayot souvenir lor pon remonte . Soufrans nou bann ser dan zonn frans fer nou sant ‘Kadna’ dan laport sa lizinn, alor ki ena tap lestoma ek zot deziem faz indistriyalizasion. Eddy Labrosse mor dan selil. Nou pe sant ‘Gulu Gulu’. Avan li, ti ena Victorine. Apre li Kaya, enn artis.

1996 - Lerla

Antretan, Abaim finn zwe lamizik partou dan pei. Nou finn viv enn lexperyans memorab dan Rodrig. Enn zoli kwinsidans : dimounn andikape dan Rodrig koumans pey demi dan bis apre nou bann konser dan lil. Lerla, nou trwaziem albem sorti dan enn peryod sanzman politik dan pei. Dimounn ranpli ar lakoler me ena tro boukou swiver. ‘Vyun Vyun’ rakonte kimanyer konper zako ti fini dan marmit afors li nek swiv tou kalite ninport. ‘Mons Mekanik’, ‘Dir mwa zan’, ‘Fifinn’ dekrir langwas lor linto laport dimounn ler pe mekaniz karo, ler nou bann ser pe viv 15 zour rinte lor masinn zis pou bous det Tonyo dan Senn Mars.

Me ‘Lerla’ enn gran omaz a lavi lor lakot enn omaz a sa zenerasion ki pe ale, a Ton Polo, Ton Fael… Enn lexperyans Sesel anrisi nou lamizik e inspir nou pou konpoz ‘Ilo’ akot nou byin touse par ritm spesial nou bann frer ek ser derasine depi dan zil. Abaim invant enn prose lakour ar bann zanimo dan ‘ki ki ki’. Pov tipoul. Vomie al vir vann mem pou kone kisannla finn kokin so dizef. Sistem lakour sa.

2000 - Enn syek de syek

Enn syek de Syek... Abaim ... Pou tou bann lamizik ki finn kree lor later Moris avan mem nou ti en a lide fer lamizik

Enn syek de Syek... Abaim ... Pou dir nou kontantman dan enn ‘kawal Abaim’ kan Ton Klod met choule ‘ roule matant’ lerla Tizak reponn ‘arre va ! va ! va !

Enn syek de Syek... Abaim ... Pou “Anyes” dan zardin konpani kan li mazinn ‘so baba pre kot kolonn lili’

Enn syek de Syek... Abaim ... Pou « Rezistans » depi Anna de Bengal pas par tou bann lagrev ek dife dan kann, ziska lekor sa pep la nepli dakor pou res kaya kaya.

Enn syek de Syek... Abaim ... Pou « karapat » dan « labraget ‘Lotorite’ ki pe vey sekre pou rantre ».

Enn syek de Syek... Abaim ... Pou kontigne kit bann zoli tras, bann zoli reper, bann bon koze… depi Abaim.

2002 - 16 ti morso nou lanfans

Enn gran koleksion 13 sante/kontinn/zwe ki sorti depi patrimwann oral lanfans Morisien, Ti Marmit parmi, dan enn Cd ki resanble disk vinil letan lontan. Sa albem la finn amenn 50 zanfan depi proze Saturday Care dan stidio, e finn fer Abaim gagn enn rekonesans onivo nasional e internasional. Li ousi pli gro lavant depi dernie 25 banane dan Moris ek larezion. Ladan, ena ousi Pani nayba, enn sante bhojpouri depi tradision Geet Gawai, ki inskrir lor lalis patrimwann mondial Unesco depi 2016.

Prime Minister's Unity Award 2003

Masa Award - 1st edition

Meyer lavant enn albem depi sa lepok-la

2003 - Tizan ar so 8 frer

Enn doub albem dan enn siper koleksion. Pou rakont kouma bizin, zistwar lontan avek nou ero nasional Tizan e lezot personaz ki finn exziste depi lontan dan kiltir Moris. 10 sante ek 4 zistwar dan enn zoli liv ilistre bout-an-bout par Laval Ng, enn bedeis. Ena ousi bann mo, langaz ek lexpresion ki ti fini perdi e ki finn resisite dan sa liv Cd 110 paz la. Liv trileng Kreol, Angle e Franse.

Communication Arts design Award 

2007 - Fobour dankan (single)

Sa single la ti mark enn kolaborasion avek Ravior, enn konpagni spesialize dan bizoutri, me ki finn touletan montre enn gran lintere pou laksion sosial.  Bann zenn latelie lamizik ti finn gagn lokazion expoze a metie bizoutri. 

2009 - Rekreasyon

31 sante depi memwar kolektif kiltirel nou pei Moris. Enn siper lanrezistreman live par Philippe de Magnée, inzenier son spesialis lamizik live depi Belzik. Enn doub albem dan enn liv hard cover 110 paz avek kopi sante, enn deskripsion zot kontex, enn analiz mizikal ek plin ilistrasion kaptivan par Laval Ng. Serye pou lir e ekoute depi koumansman ziska lafin avek bann laranzman mizikal otantik sinp ek sinser, lwin avek bann vibrasion komersial. An Kreol, avek version Franse e Angle.

2011 - Enn nwel larkansiel

Pou amenn nou bien-bien dan latmosfer zwaye fet Nwel. Enn son natirel anrezistre live dan legliz Saint Sacrement dan Cassis otour kat mikro. Enn konpilasion bann sante iniversel e zot adaptasion dan kreol Morisien ansam avek bann nouvo sante Nwel Morisien dan lasos Abaim. 12 tit, parmi Alime Tegn, dan enn lanbalaz bien reysi ki kontenir Cd,Dvd, parol e manifik grafik dan limaziner Nwel. So lamizik ranpli avek bann son, bann parfin ek bann zimaz sa Bolom Nwel ki pou desann lor later depi... larkansiel.

MBC Award for Alime Tegn

2012 - Kas Kas Nikola (single)

Enn kolaborasion avek santer Clarel Betsy, enn bann gran santer morisien ki'nn fer so karyer dan Lafrans. Li ti anvi adapte enn text existan an kreol.  Ti enn lexperyans formidab.

2013 - Zoli letan pou zanfan

Liv aktivite e sante pedagozik avek ilistrasion pou enn lakonpagnman skoler kreatif. Enn Cd-liv avek 20 tit, parmi sante patriyotik Rouz Ble Zonn ver. Sa albem la sorti depi proze Lakonpagnman Skoler ki finn koumanse an 2010. Enn proze pou akonpagn bann zanfan ver enn ledikasion koeran atraver itilizasion e valorizasion lang maternel. Liv-CD la enn plezir pou servi akoz so langaz e prezantasion sinp e fasil. An bonis, ena enn analiz bann sante ki bann pedagog, paran e serser kapav servi.

2014 - Nomm mwa sega tipik

Sega Tipik finn inskrir lor lalis patrimwann mondial Unesco depi 2014. 13 sante orizinal inspire depi diferan tradision leritaz intanzib Sega Tipik akot servi zis bann linstriman e rit tradisionel. Rar sa. Bann tex eksepsionel e bien poetik ki sorti depi kiltir Moris. Tousala dan enn liv dan lamanier avek enn retrospektiv foto artistik an blan e nwar depi enn vre sware Sega Tipik. Apre, ena enn analiz mizikal sak morso. Premie fwa dan listwar.

2015 - Made in OMorn

An 2012, Le Morne Heritage Trust Fund finn inisie, komann ek finans enn proze kolaboratif avek Group Abaim kot anviron 50 zanfan ek zenn dan vilaz finn profit enn Sunday Care sak Dimans avek lobzektif kolekte, prezerve ek diseminn bann eleman patrimwann kiltirel intanzib OMorn. Sa finn konplete par prodiksion enn cd-dvd-liv ki met linportans dan santé, lamizik, zwe, zistwar, ki montre resours ki ena dan vilaz OMorn. Sponsorize par Unesco, ki donn enn sinifikasion spesial sa prodiksion pedagozik ek divertisan. Enn louvraz trileng.

2016 - O Ti Le La La e ravann

Enn-dvd  liv konple ki finn gagn pri international. Li servi kot-a-kot, lekritir, desin, foto, enn sistem notasion mizikal orizinal , 30 leson fasil e interaktif pou aprann zwe Ravann depi tradision oral avek itilizasion fim pou rann aprantisaz linstriman la pli interesan e vivan. Li ousi explor dimansion istorik, sosial, emosionel e kiltirel sa linstriman prinsipal dan lamizik Sega tipik la. San bliye, premie fim- dokimanter lor enn manier konstrir Ravann letan lontan - Lame la kone – avek James Gurbhoo, enn fermie depi Site Barkly e realize par Diana Heise. Bileng Kreol et Anglais.

Sabre Award avek Blast Communications

2016 - Kouler nou lavi (single)

Enn single abaim ki finn met an-avan rises bann zwe lontan. Li akonpagne par enn video realize par AVS. Sa finn enn bann pli zoli lexperyans nou group lamizik. Phoenix bev ti sponsoriz sa proze la.

Bizin osi azoute ki swit a enn linisiativ Blast communications, sa proze la ti gagn Sabre Award, enn konkour internasional.

2018 - Tizan ar so 8 frer, enn komedi mizikal

Enn komedi mizikal avek plis ki 60 akter, laplipar zanfan ek zenn rezion Barkly, Bobasin.  Zistwar Tizan rakonte ou plito sante pandan 1erdtan edmi lor lasenn Plaza. SBM finn sponsoriz sa gran travay lar ki ti amenn plizir profesionel travay ansam:  Philippe de Magnee, Flo Drachsler, Denis Essoo, Christopher Essoo &  Fidy Rabearisoa.  Pou enn pli gran partaz, li finn sorti an DVD. 

National Award 2019 - theatre 

2021 - Nomm mwa Sega Tipik - 2iem edision

Depi so premie edision, dan enn forma kolektor, ziska asterla dan enn vre liv-disk. Liv-la triling avek tradiksion dan lamanier par bann amoure langaz; an angle depi Bruno Jean François, an Franse par Shenaz Patel | Enn liv fotografik ousi an nwar e blan par Sylvain Sebille, dan enn vre sware Sega Tipik lor laplaz Albion. Dekouver ou Redekouver bote 13 sante dan lidantite tipik avek zot analiz detaye pou konpran diferan batman sak sante.

2022 - Tizan ar so 8 frer, Liv fotografik

Zistwar Tizan ar so 8 frer ki sorti depi tradision oral bien ris Repiblik Moris, finn rekonstrir kouma enn komedi mizikal. An 2019, proze-la finn rekonpanse par enn award national. Asterla, enn liv fotografik temwin sa lavantir-la. Liv-la an trwa parti: Premie, li rakont zistwar Tizan atraver foto sak ak, akonpanie avek so sante. Dan 2iem parti, li montre tou seki pase deryer rido. Avek enn prezantasion tou bann profesionel ki finn travay lor proze-la, tou lekip ki finn fer sa komedi mizikal-la viv. An 3iem parti, li repran zistwar la an 3 lang e koz lor rol nou ti ero Tizan dan patrimwann Moris. Enn promnad a traver foto parlan Simon Fuller.

Triling

2023 - O Ti Le La La e ravann - 2iem edision

Li finn arive ! 2iem edision premie Liv-Dvd konple lor ravann, linstriman prinsipal dan lamizik tradisionel moris, Sega Tipik ankor pli zoli. Liv-la retras bann diferan rit ki zwe lor ravann ek so parkour kouma enn lobze sinbol rezilians. Li ousi ede pou zwe a traver enn metod ki explor diferan tradision zwe dan Moris. Sa edision-la ena enn QR scan pou amenn ou pli vit ver bann video extraordiner Diana Heise, artis milti-disipliner depi Kansas City Art Institute ki finn ousi realiz fim Lame La kone ki rakont manier konstrir enn ravann manier lontan. Boukou lezot dekouvert pou enn explosion O ti le la la E Ravann !

Get bann prodwi dan Ti laboutik

 • Image 1

  Sega tipik atraver regar bann zenerasion

  SKU: 1105

  Rs. 700

  Get prodwi

 • Inside

  Tizan ar so 8 frer, liv-dokimanter komedi mizikal [ avek DVD]

  SKU: 1107

  Rs. 800

  Get prodwi

 • NMST2

  Nomm mwa sega tipik ed. 2

  SKU: 1106

  Rs. 700

  Get prodwi

 • Enn nwel larkansiel

  Enn nwel larkansiel

  SKU: 1801

  Rs. 250

  Get prodwi

 • Tizan ar so 8 frer ,enn komedi mizikal

  Tizan ar so 8 frer, enn komedi mizikal [DVD}

  SKU: 1501

  Rs. 100

  Get prodwi