Tizan ar so 8 frer, liv-dokimanter komedi mizikal [ avek DVD]

SKU: 1107

Rs. 800

Enn liv ki rakont prosesis kolektaz, revitalizasion ek diseminasion atraver mizansenn  Tizan ar so 8 frer. Enn zoli liv gran forma, hard cover, avek foto bout-an-bout . An 3 parti : 1. Resers lor zistwar la. 2.Komedi mizikal-la. 3.Deryer rido.    Liv triling : Kreol - English - Francais. Akonpagne ar so DVD.

 

KANTITE:

Bann lezot prodwi ki kapav interes ou :