Ti laboutik Abaim | Music | Zoli letan pou zanfan

Zoli letan pou zanfan

SKU: 1104

Rs. 150

Liv aktivite e sante pedagozik avek ilistrasion pou enn lakonpagnman skoler kreatif. Enn Cd-liv avek 20 tit, parmi sante patriyotik Rouz Ble Zonn ver. Sa albem la sorti depi proze Lakonpagnman Skoler ki finn koumanse an 2010. Enn proze pou akonpagn bann zanfan ver enn ledikasion koeran atraver itilizasion e valorizasion lang maternel. Liv-CD la enn plezir pou servi akoz so langaz e prezantasion sinp e fasil. An bonis, ena enn analiz bann sante ki bann pedagog, paran e serser kapav servi.

KANTITE:

Bann lezot prodwi ki kapav interes ou :