Ti laboutik Abaim | Music | ReKreasyon

Rekreasyon

SKU: 1102

Rs. 500

31 sante depi memwar kolektif kiltirel pei Moris. Enn siper lanrezistreman 'live' par Philippe de Magnée, inzenier son spesialis lamizik 'live' depi Belzik. Enn doub albem dan enn liv 'hard cover' 110 paz avek kopi sante, enn deskripsion zot kontex, enn analiz mizikal ek plin ilistrasion kaptivan par Laval Ng. Serye pou lir e ekoute depi koumansman ziska lafin avek bann laranzman mizikal otantik sinp ek sinser, version Franse e Angle.

KANTITE:

Bann lezot prodwi ki kapav interes ou :