Ti laboutik Abaim | Music | Otilelalae Ravann

O ti le la la e Ravann

SKU: 1301

Rs. 700

Enn Dvd-liv konple ki finn gagn pri international. Li servi kot-a-kot, lekritir, desin, foto, enn sistem notasion mizikal orizinal , 30 leson fasil e interaktif pou aprann zwe ravann  e tradision oral avek itilizasion fim pou rann aprantisaz linstriman la pli interesan e vivan. Li ousi explor dimansion istorik, sosial, emosionel e kiltirel sa linstriman prinsipal dan lamizik Sega tipik la. San bliye, premie fimdokimanter lor enn manier konstrir ravann  letan lontan - Lame la kone – avek James Gurbhoo, enn fermie depi Site Barkly e realize par Diana Heise. Bileng Kreol et Anglais.

KANTITE:

Bann lezot prodwi ki kapav interes ou :