Abaim - Ki nou ete

Ki nou ete

Abaim enn lorganizasion non gouvernmantal ki finn kree an 1982. Li sorti depi enn fron soutien a bann travayer aveg Sant Lois Lagesse dan enn bel lagrev-okipasion ki zot ti fer an 1982.

Depi so nesans mem, lorganizasion la finn adopte enn lapros drwa dan manier pans e realiz so bann lobzektif. Li fonksionn lor filozolfi e bann prinsip demokratik ki ninport ki lalit pou amenn enn sosiete meyer bizin met divan divan.

Dousma-dousma, Abaim finn trouv li neseser pou okip osi bann zanfan vilnerab. Apartir 1995, lorganizasion inn met an-plas proze ‘Saturday care’ kot bann zanfan gagn lokazion pou exprim zot atraver koze, rakont zistwar, zwe, lamizik, e tou kalite kreativite.

Gras a so bann laktivite, Abaim finn vinn enn referans dan domenn leritaz kiltirel intanzib, prodiksion materyel pedagozik dan langaz kreol e kreasion mizikal, dan Moris. Li mem aktif dan bann landrwa kouma Omorn e Grand Bay

Mision

Kontribie atraver laksion sosial, ekonomik, psiko-pedagozik e kiltirel, pou lavansman dimounn vilnerab, sirtou zanfan e dimounn aveg avek enn gran partisipasion paran dan landrwa.

Vizion

Enn sosiete kot sak dimounn, depi so ti bout baba ziska so pli aze, gagn lokazion viv so lavi imin dan respe so dinite, san okenn diskriminasion.

Organigram