Abaim- Blog-27 novam-segatipik-patrimwan-mondial

7an Linskripsion Sega Tipik kouma Patrimwann Intanzib Mondial

Fer Sega Tipik Vinn Enn Moter Devlopman

Le 27 Novam 2014 bizin res enn dat memorab dans listwar pei Moris. Li bizin vinn enn dat markan ki, malerezman, li pankor vini.

Akoz sosiete anzeneral pa akord boukou linportans a kiltir, dimounn finn arive vinn insansib a bann kiksoz ki finn kontribie dan enn manier bien for a zot sirvi ek devlopman. Touletan finn fer nou krwar ki zis seki ena valer materyel e ekonomik ki’nn fer nou viv. Enn gro mansonz sa! E nou bizin zordizour kapav demistifie sa.

Tou bann letid ek resers sosial ek antropololozik fini demontre a ki pwin imin li enn prodwi kiltirel, mem dan enn perspektiv evolitif e zenetik. Sa ena ankor plis pertinans kan nou etidie bann sosiete pos-kolonial akot bann pli gro ladversite kouma zenosid lingwistik pa finn kapav anpes lemerzans bann resistans e rezilians bann oprime. Sa finn posib akoz imin inn devlop enn resours kiltirel koumadir onivo zenetik mem.

Alor, apre otan siek lopresion ekonomik e kiltirel, ki finn swiv par inpe deseni rekonesans dignite, nou bien bizin admet ki rekonesans nou lidantite kiltirel finn ena enn rol inportan ladan.

Akoz samem, dan Abaim, nou finn soutenir avek tou nou lafors ek konviksion, linisiativ leta pou inskrir sega tipik kouma patrimwann intanzib mondial dapre konvansion UNESCO.

Me li pa sifi ki nou finn reisi dan sa demars la. Li inportan ki nou servi sa lespas potansiel la kouma enn lokazion pou devlop ankor plis kapasite ki sa form lamizik sega tipik-la ena pou fer li kontribie dan devlopman integral dimounn Moris. Potansiel la bien gran e li kapav al dan de direksion mazer. Avek perspektiv psiko-sosio-pedagozik enn kote, sega tipik kapav partisip dan reform ki neseser dan sistem ledikasion. Lot kote, avek tou so rises kiltirel ek dan enn perspektiv devlopman dirab, li pare pou kontribie dan enn manier determinan dan devlopman lekonomi kreatif.

Nou swete ki bann lotorite pa tard plis pou met anplas bann fasilite ki bizin pou fer sega tipik vinn enn vre moter devlopman.