Demokrasi ek Lape

Dan mwa Septam 2020, Nasion-Zini finn dekret le 15 pou mark zourne demokrasi e le 21 pou mark zourne lape. Sa de konsep la finn touzour reprezant bann lideal pou limanite dan zot filozofi. Pou seki zot ranferme kouma lide e konsep, zot finn bann bien bon lankraz pou dimounn viv pli bien partou dan lemond. Mem si selebre zot separeman, li bon ki nou resi artikil toulede. Akoz samem kikfwa mark zot dan mem mwa.

Kouma tou lideal, form ki zot pran e rezilta zot inplemantasion finn res touzour ase problematik. Onivo mondial, kan nou koz demokrasi, nou pans sirtou reprezantasion politik lamas dimounn e dan ki mezir bann linstitision e fonksionnman sa bann linstitision la vremem pe reprezant lavwa lepep dan tou so diversite. Ziska ler, nou finn konn mazoriterman zis bann demokrasi reprezantativ akot lepep donn pouvwar enn kategori dimounn pou desid e azir lor so nom. Dan bann meyer ka, eleksion lib rezir sa prosesis la. Sa form demokrasi la, mem si li enn pran progre par rapor a bann form gouvernans totaliter, malerezman ena tandans pou etablir enn sistem kot lavwa lepep bien pa ekoute enn fwa eleksion fini.

Lideal demokratik selman al bien pli lwin ki bann linstitision gouvernans politik. Li bizin kapav aplikab a lespas individiel, lafami e lakaz, lekol e bann lezot landrwa aprantisaz. Li ena signifikasion dan sa bann lespas ki sosiete finn kree pou sirvi e devlopman dimounn me li ena signifikasion par rapor a bann program ki sa bann lespas la pe roule. E sa bann program la nesesit enn partisipasion aktiv lamas dimounn pou zot rezwenn lideal demokratik.

Kan nou koz lape, nou pa kapav satisfe ar definision ki prezant li kouma enn leta kot pena lager ou konfli mazer. Avan ki enn lager deklanse, avan ki enn konfli dezenere e eklate, deza ena bann zerm ki finn plante e ki apel linzistis, inegalite, rasism, diskriminasion, dominasion ek lezot ek lezot ankor. E lasours sa bann zerm la, li trouv dan labsans e mank lideal demokratik.

Alor, pa kapav disosie lape depi demokrasi. Partou kot ena lager e bann konfli danzere, ou zis ena pou chek leta demokrasi.