Abaim: Depi lakaz ziska liniver

Depi lakaz ziska liniver: enn konteni program e enn pratik psiko-pedagozik avangardis

Depi lane pase nou finn koumans striktir inpe plis nou program otour enn konteni ki tret tematik lakaz ziska liniver. Kannva la li koumsa anterm size:

lakaz – lari – kartie/landrwa – lavil/vilaz – distrik – pei – losean – kontinan – lemond – liniver.

Kan get li dan enn manier mekanik, sa kannva la kapav paret zis interesan.

Me dan sa lartik la, nou pou abord sa size la dan enn perspektiv psiko-sosio-pedagozik. Sa pou permet nou apros devlopman integral dan enn manier bien profon.

Pou nou, sakenn sa bann size ki nou finn mansione lao la, donn lokazion zanfan pou exprim zot lor zot lemosion anfwi (zot reel), zot realite e lor zot limaziner toule trwa. Me pa zis sa. Pou sa reel la, sa realite la e sa limaziner la gagn kik signifikasion, bizin trouv bann mwyin pou zot sinbolize inpe dan manier ki Lacan explik li. (nou pou vinn lor la dan bann lezot lartik).

Nou fer sa travay la par lexpresion oral me ousi par lexpresion grafik primitif (gribouyi/rey-reye) e transformasion sa rey-reye la dan kiksoz pli figiratif. Pou nou kapav fer sa, nou fer alafwa travay individiel e travay an-group. Boukou fwa li pran form sibolik poem, zwe, ouswa sante. Nou finn devlop bann teknik ki favoriz sa net.

Koumsamem nou gagn materyo signifikatif pou nou fer literesi an kreol dabor avan nou sifte lor angle.

Sa bann sesion la touletan bien intans akoz zot tous lemosion zanfan e adilt-animater. E pou kapav fer sa, bizin kanmem enn lantrennman spesial onivo lapanse psikanalitik e enn so derive pedagozik ki nou apel lar terapi.

Bizin dir ki nou finn aprann boukou sa bann dernie lane la gras a koudme Dr Kavi Vadamootoo, enn psikanalis ki osi enn gran artis renome. Anfet, lapor Dr Vadamootoo finn valid pratik pedagozik abaim par fer nou dekouver so bann lasours teorik.

Nou pou detay sa bann pratik e teori la dan bann prosin lartik blog.