Abaim - Blog - E-learning: fondman teorik, realite pedagozik

E-learning: fondman teorik, realite pedagozik, inplikaskon e konsekans

Depi ase lontan, devlopman teknolozi informatik finn rann ankor plis posib bann aprantisaz a-distans. Bann liniversite sirtou finn devlop bann program kot ena mwins kontak fizik ant etidian e profeser e plis interaksion atraver bann rezo sosio. Me finn touzour ena deba lor sa metod lansegnman la.

Bann lavantaz ki atase ar aprantisaz a-distans konsern sirtou ledikasion tersier akoz li ena enn lavantaz ekonomik ase evidan. Li paret ki sa permet enn rediksion dan bann kou operasion mem si bizin atann pou kone komie bann program ki bizin devlope pou koute.

Deba lor kalite lansegnman a-distans ti touzour la kan kovid-19 finn deklare e finn fors fermtir bann lekol, depi so gardri ziska so liversite. Bien vit, bann lotorite finn swazir pou aplik sa metod la e paret ti konvinki ki samem pli bon zafer pou fer a tou nivo, pou tou zanfan, adolesan e zenn dan letid tersier.

Mem si nou pa an prezans okenn letid siantifik lor linpak ki sa kalite desizion la finn ena, sa lexperyans la finn met an-avan bann fe ki bien difisil pou demanti.

Dabor, finn ena enn difikilte akse a sa teknolozi la. Pa tou fami ki ena akse a internet ni a lekipman pou rezo sosio.

Azout ar sa, metriz sa teknolozi la par seki pe aprann pa ti neserman enn nivo ase bon pou permet zot profit sa.

Asterla, pa tou bann ansegnan ousi ki ena metriz zouti informatik.

Me pli serye ankor konsern konteni program ki reprezant anfet pli gro defi, sirtou pou bann ti zanfan.

Aprantisaz enn zafer akot relasionel ant seki pe montre e seki pe aprann zwe enn rol determinan. Redwir sa relasionel la a enn relasion virtiel pena gran posibilite marse an-term akrosaz pedagozik, ankor mwin anterm efikasite psiko-sosio-pedagozik.

Par kont, ena bann mwayin bien pli intelizan e efikas pou servi teknolozi informatik. Natirelmant, pou bizin adres bann karans obzektiv ki finn mansione lao avan. Me pli gran chalenj pou res lapros e metod aprantisaz enn kote e konteni program lot kote.

Dan ninport ki ka, pou fer bann seki pe aprann akrose ar ninport ki program, bizin introdir tou zafer dan enn manier kreatif avek itilizasion konsep e metod zwe. Paralelman, aprantisaz par teknolozi informatik bizin devlop dan enn dimansion kiltirel larz akse lor stimilasion kiryozite e devlopman kapasite zanfan pou aprann atraver plis partaz ant zot.

  1. Si nou get bien, enn lot manier get ledikasion vinn inportan si nou anvi ki sa reisi.