Abaim - Blog - Enn drol kalite laper

Enn drol kalite laper

Ti dir fer per. Me pa koumsa!

Zame dimounn finn gagn otan per antie lemond dan mem moman. Kan azout enn laper avek enn lot plis avek enn lot ankor, ale mem koumsa, ena dekwa fer sa later la tranble lor ninport li lax li pe tourne.

Enn bann rezon prinsipal pou sa laper la vinn depi zafer ki dimounn paret nepli ase konsian so prop santiman laper, telman li finn anfwir li dan fon limem, dan so linkonsian. Sa li aplik a bann zafer ki pli sinp ki kapav ena ziska bann ki pli konplike. Inn fer nou krwar ki nou ena enn gran metriz lor lanatir, ki nou kapav dont ek dominn tou zafer. Si napa nou, be ena lezot ki pou kapav fer sa pou nou. E pou sosiete reisi fer sa, ti fode ki nou laper nepli fer nou per.

Me laper enn santiman reel ki nou fini koumans experyanse e experimante avan mem nou nesans. E meyer manier pou metriz li, li par rekonet li bien, konpran li, aprivwaz li pou kapav manz ar li.

Me pou resi ariv fer sa, bizin koumans depi bien tipti mem sa. Akoz nou premie laper, li ti laper kit nou mama ou nou mama kit nou, laper nou labandon, laper nou res tousel e nou fini tousel. Si nou’nn konpran sa, lerla nou kapav gete ki manier dan bann pratik tradisionel, ena bann dispozitif kouma rakont zistwar e zwe ki finn bien ede pou forz karakter e personalite dimounn lontan pou fer fas a laper dan bann meyer kondision. Sa bann pratik tradisionel finn apre gagn gran validation par bann lexplikasion pskanalitik avek bann dimounn kouma Donald Winnicot lor plas ki zwe ena dan donn kapasite a zanfan sevre an douser depi doudou so mama atraver enn lobze tranzisionel.