Abaim - Blog - sistem lasante piblik ena tou so linportans

Ki manier enn sistem lasante piblik ena tou so linportans

Inn bizin atann enn viris kouma kovid-19 pou tir lemond depi sa lespes fantezi ki lasante bizin enn komodite komersial. Sa revey la finn bien brital partou kot liberalism finn amenn bann gran dezinvestisman dan lasante piblik.

Seki bizin konpran, seki lasante enn dibien piblik pou tou lavanse ki kapav finn ena pou bienet limanite e kont bann maladi. Tou bann lexanp la pou demontre ki manier kan met lanfaz lor kote prevansion, ou plis kapav amenn progre dan tou bann indikater lasante ki konsern mortalite ti zanfan e gran dimounn tou, lonzevite, kontrol nesans, kontrol maladi transmisib e mem maladi non-transmisib.

Par kont, bann lexanp la pou demontre ki kot, inn ferm lopital psikiatrik, inn redwir nomb personnel medikal ek paramedikal pou sipoze rantabiliz servis, inn rann bann travay pli dir pou staf, sitiasion e kondision bann popilasion ti finn deza bien deteryore mem avan kovid. Lamerik ek Langleter e mem Lafrans finn dan sa sitiasion la. Lerla kan kovid deklare e vinn enn pandemi, zot finn bann ki ti mwins prepare e ankor pe pey bann konsekans pou sa.

Lasante enn pratik ki konsern avan tou lamas dimounn. E pou li reisi, bizin instor bann pratik ki vinn bann tradision alafwa dan lamas dimounn e dan bann pratikan profesionel lasante. Dan sa manier lamem ki Moris finn erit enn sistem lasante piblik prevantif ki finn kapav devlop bann otomatism fas a enn maladi kouma kovid. Li vreman pa ti enn kout flouk ki nou finn kapav bien kontrol maladi la ziska ler.

Alor, tou dimounn ki finn lager pou reziste a demantelman welfare state ki promouvwar lasante kouma enn komodite komersial, finn ena rezon pou demontre ki sa kalite konba la ena enn profonder pou protez limanite mem kont bann lennmi invizib. Me ousi kont bann votour vizib.