ABAIM | Kolekter pa poprieter

Kolekter, pa propriyeter!

Lespes imin, li touzour eritie kiksoz. Depi so formasion biolozik, imin erit enn patrimwann zenetik depi mama e papa. Lerla, lanvironnman kot li grandi pou determinn boukou seki pou ariv li e seki li pou devini apre. Alor, nou eritie enn patrimwann biolozik e zenetik anmemtan ki nou eritie enn patrimwann anvironnmantal ki tous bann laspe ekonomik, sosial, politik e kiltirel nou lavi.

Tousala amenn nou dir ki kan nou get bien, nou pa vreman kapav ena sa pretansion ki nou finn invant noumem par noumem, amwin ki nou finn devlop bann tre bien prononse enn narsisit. Sa li vo pou nou dimansion grandi ek devlope fizikman me li ena valer ousi dan tou lezot perspektiv.

Si nou arive konpran sa bout lao la, li pou fasil pou nou konpran problematik otour kopirayt e kifer bann dimounn eklere touletan pe kestionn e mem lager kont zafer kopirayt.

Me kopirayt vinn ankor plis problematik kan nou koz leritaz e lidantite kiltirel. E pou bann sosiete pos-kolonial, zafer kopirayt reprezant bann veritab larnak akot ena bann piyaz patrimwann kiltirel komin ki bann group dimounn finn devlope pou zot sirvi ek devlopman, parfwa dan bann kondision terib pou fer fas a toutsort kalite zenosid.

Mem si bann lalwa fer provizion pou seki zot apel ‘folklor’, sa pa anpes sertin dimounn ki ena bann mwayin pou nek ramas seki finn kree kolektivman par bann group dimounn otantik e deklar sa lor zot nom. Ena bann grav danze ladan akoz souvan sa bann kolektaz la pa restitie sinifikasion otantik sa bann morso lar la. Lerla, akoz zot denatire, zot perdi zot valer transmision pou lexpresion profon ki ti exprime ladan dan koumansman.

Akoz samem ki Abaim finn res fidel dan so metod e so lapros lor zafer kolektaz, prezervasion e diseminasion bann eleman patrimwann imateryel. Koumsamem ki nou finn resi reziste a bann prose lakour pandan plis ki 10 banane e ki finalman nou finn resi met enn kal ar bann ki ti mazine zot propriyeter patrimwann kiltirel morisien.