Abaim - Blog - Lamizik boukou plis ki enn form lar

Lamizik: boukou plis ki enn form lar!

Si li pa ti existe, enn sa bann gran savan la devet ti pou bizin invant li, telman li ena enn plas inpozan e inportan dan lavi dimounn. Erezman, pa finn bizin okenn sa bann exper tou zafer la pou invant lamizik.

San diminie linportans lezot form lexpresion lar, lamizik bizin ena bann lorizinn bien plis profon pou ki li sa kantite omniprezan (li partou kot ou kapav mazine), omnipotan (li ena enn pouvwar ek kapasite extraordiner ek omnisian (li ena enn lorizinn siantifik ek so linpak lor devlopman dimounn nepli bizin prouve zordi zour).

Pou konpran sa kantite karakteristik ki lamizik ena la, nou neseserman bizin chek bann eleman ki ena dan li.

Premie eleman konsern pilsasion. Savedir, kouma fekondasion arive, ena lavi. E kouma lavi koumanse, li manifeste li par bouz-bouze, sot-sote.

Me bien vit dan vant mama mem, kan bann selil marye pike pou form bann tisi, bann organn e bann sistem. Deziem alor, ena enn regilarite ki instale dan lorganism la.

Pilsasion vinn regilie avek rol santral servo ki kontrol leker avek so batman. Sa kreatir dan vant mama la deza pe koumans experyans enn sertin rit dimoman pilsasion vinn regilie. Pli interesan ankor, seki kan leker bate, li bat ar de son dan enn manier armonik. Sa li so trwaziem eleman.

Alor, lekor imin, depi so kreasion mem dan vant mama, li enn boul rit. E bann eleman prinsipal ki nou servi pou definir lamizik konsern pilsasion (tan/beat), rit (rezilta ki gagne kouma enn patern ant son ek silans otour tan) e larmoni (kordinasion plizir eleman ki permet servo donn enn sinifikason a bann zafer ki kapav al dan tou direksion).

Lor enn lot nivo dokimantasion pa manke pou demontre a ki pwin lanvironnman mizikal zanfan, mem kan li ankor dan vant so mama, bien determinan pou so bon devlopman. E dan so zenn laz, plis enn zanfan expoze a bann diferan kalite son, plis li kapav vinn miltiling. Natirelman, bizin ki permet li devlop so lang maternel bien dan manier ki bizin.

Kan lemond selebre enn zourne lamizik toule 21 Zin, nou kapav dir ki lamizik bien merit sa.