Lasante ek maladi mantal (1e parti)

Ziska zordi, kouma ou koz lasante mantal, dimounn ena sa tandans pou asosie li avek dimounn ki zot fasilman apel ‘fou’ ou ‘fol’. Nou kone sa enn vie prezize me li enn prezize ki ankor bien vivan dan latet dimounn.

Pou nou gagn enn bon konpreansion lor size lasante mantal e maladi mantal, li inportan ki nou get difinision lasante dan so globalite kouma Lorganizasion Mondial Lasante indik nou: Lasante, li sa leta bienet fizik, mantal, sosial enn dimounn e pa zis labsans maladi ou irfirmite.

Kan nou analiz sa definision la an profonder, nou pou trouve ki enn dimounn, par definision, li alafwa fizik, mantal e sosial. Li toule-trwa anmemtan akoz natir imin mem fer ki li koumsa.

Nou kapav konpran ki li pli fasil kone kiete enn maladi fizik akoz enn enn dispozitif ase anvanse pou tret bann maladi fizik. Anplis, kapav dan boukou ka trouv bann bon remed e bann gerizon a bann maladi fizik.

Parkont, li plis konplike pou konpran kiete enn maladi mantal akoz li, so natir liye avek lespri. E lespri dan boukou fason, li disifil pou definir, difisil pou konpran, parfwa mem li indefinisab. Kot li vinn pli konplike ankor, se kan lespri azir pou provok bann konportman ki pa dan bann norm e dimounn ki afekte retrouv li dan enn sitiasion riptir avek realite. Lerla mem nou pou koumans koz maladi mantal.

Lot konplikasion ki vinn anpir bann zafer konsern linterpretasion ki dimounn donn bann manifestasion konportman ki pa dan norm. Bien souvan zot pou asosie sa avek bann fenomenn sirnatirel pou pa dir diabolik.

Me lasians asosie ek bann bon tradision elve dimounn, finn donn nou bann bon zouti pou konpran lespri e bann rezon kifer parfwa lespri fonksionn dan bann manier inpe, ouswa, bien drol parfwa. Nou bizin fer konfians.