Abaim - Blog - Zourne mondial lang maternel

Le 21 Fevriye, zourne mondial lang maternel

Pena so segon!

Pena nanye pli inportan ki langaz kan nou koz patrimwann dan so sans larz. Li bon ki nou pa limit langaz a zis enn ti patrimwann kiltirel ki bizin prezerve. Sak 21 Fevriye Nasion-Zini donn nou lokazion pou rapel sa bien. Sa dat la vremem selebre langaz dan enn fason spesial, li fer enn artikilasion extraordiner ant langaz kouma enn konsep marker sivilizasion e kiltir e langaz mama, lang maternel, ki pran so rasinn profon dan lamatris kreasion imin. Savedir, li rekonet ki fondman langaz, li sa lapanse avan lapanse la. Sa permet nou konpran pa zis laspe kognitif langaz me so dimansion  emosionel an relasion bien pli souvan avek linkonsian alafwa individiel e kolektif.

Li bien inportan nou gagn sa kalite konpreansion la dan bann sosiete pos-kolonial kot bann lang maternel finn swa elimine (zenosid lingwistik), swa oprime e meprize oprofi bann lang kolonizater.

Sa kalite konpreansion la permet nou anvizaz devlopman zanfan dan so dimansion integral parski li sel manier ki pran an-konsiderasion devlopman fizik, kognitif e emosionel zanfan. Ninport ki laprantisaz pa pou efikas e pou, okontrer, fer ditor zanfan ziska dan zot laz adilt si baz sa aprantisaz la pa fer lor soubasman solid lang maternel.

Akoz samem, nou ena ankor boukou sime pou ouver dan enn pei kouma Moris akot mem si kreol inn resi rant dan lekol, li res marzinal kouma enn zouti pou devlopman integral dan sistem ledikasion.