Abaim - Blog - Lidantite kiltirel e leritaz kiltirel

Lidantite kiltirel e leritaz kiltirel: 2 konsep abstre ki pran valer zis dan enn realite global

Lidantite kiltirel, li seki bann group dimounn ena dan pli profon zot-mem e ki zot manifeste atraver enn seri lexpresion kouma langaz, koutim, bann form lar kouma lapintir, alimantasion, lamizik, ladans, skilptir.

Leritaz kiltirel, li pratik lavi ki bann group dimounn finn erite atraver transmission zenerasion an zenerasion pou donn signifikasion a lavi.

Me toulede ena enn pwin ki zot partaze ansam: zot existe atraver fenomenn group alafwa dan perspektiv levolision biolozik e linflians lanvironnman pou sirvi e devlopman imin. Kan nou get sa koumsa, li fer nou konpran ki malgre tou diferans ki kapav ena ant imin, ena bann pwin santral a sa lexistans imin la ki tou dimounn partaze. Me andan sa bann rasinn mem-lasours la, ena ousi bann diferans dan manier ki diferan group dimounn fer fas a lavi e sirtou donn sinifikasion a lavi.

Sa dernie pwin donn enn valer a konsep lidantite kiltirel e leritaz kiltirel me san sa premie pwin la, sa 2 konsep la pa vo gransoz. Zot kapav mem reprezant enn danze akot bann group dimounn santi zot telman diferan ki zot koumans devlop bann ideolozi siperyorite pou dominn lezot group.