Profesionalizasion bann lintervansion dan Abaim

Profesionalizasion bann lintervansion dan Abaim

Bien souvan, kan dimounn get seki Abaim fer ansam avek zanfan, zot gagn difikilte pou aksepte ki ena enn gran doz profesionalism ladan. Kapav zot panse ki kot ena dimounn otreman kapab e zanfan, pa kapav ena sa, Ki ena enn limit a profesionalize ouswa kot ena zanfan ena dezord ou ankor, ki bann ankadran zot mem pa profesionel.

Anou chek tousala enn kou. E pou sa pena nanye pli bon ki bann fe.

Depi so nesans Abaim forme par bann dimounn avek bann bagaz inpresionan:

Ti ena bann travayer maniel avek boukou konpetans dan diferan domenn, par exanp dan vannri ek telefoni kot mem avek andikap viziel, finn ena dimounn kouma Claude Dingo, Roger Callou, Balmick Boobun ek lezot ankor kouma Enrico Cytheree ki finn zwenn apre. Bann vre profesionel dan zot domenn.

Ti ena bann iniversiter ki apre, inn vinn bann o-kad sekter piblik, para-piblik e prive kouma Farid Chuttan, Ambiga Carpenen, Hootesh Ramburn.

Bann dimounn dan metie paramedikal e mediko-sosial kouma Alain Fanchon, Burty Niclair, Richard Etienne, Jayraj Topsy e Alain Muneean.

Finn ena ousi bann aktivis sosial kouma defin Alain Lamy, Ahmad Tallybally, Clifford Dahoo e Marousia Bouvery.

Zordi ena bann zenn dan lansegnman kouma Wesley Jean Marie san kont bann ansien Timarmit kouma Vania Mamode, Esthel Eleonore e Ketty Gurbhoo.

Akoz samem, sa lorganizasion la inn kapav tini bien depi sa 37 dernie lane la.

Profesionalizasion inn vinn ousi avek lapor bann dimounn dan domenn inzenier son kot nou finn travay avek bann dimounn kouma defin Norbert Labour, Yves Elahee, Ronan Cerclay e depi plis ki 10 an asterla, Philippe de Magnée.

Dan domenn lar teatral, depi plis ki 15 an nou travay regilierman avek Fidy Rabearisoa gran danser/koregraf/meter-an-senn depi Madagascar. Dayer nou fek ena enn gran latelie travay 10 zour avek Fidy semenn dernier avek bann rezilta bien konvinkan. Depi 2 an ena ousi Alain Fanchon ki amenn so kontribision dan sa bann latelie-la.

Dan mem domenn, depi plizir lane nou travay avek Flo Drachsler, gran artis senik, Christopher Essoo dizagner lalimier pou teat e Denis Essoo pou sonorizasion.

Dan mwa Oktob 2019, 2 gran artis jazz depi Lafrans, Robero Negro e Emile Parisien ti’nn swazir Abaim pou enn rezidans e enn gran konser organize par L’institut Français de Maurice. Ankor enn prev ki profesionalizasion finn ariv a enn top nivo dan Abaim.

Abaim finn travay avek enn associate professor depi Lamerik, Diana Heise, pou prodir enn fim dokimanter e enn liv konple lor ravann avek bann lapor kezot profesionel internasional dan domenn lamizik.

Lerla, lor plan pedagozik, nou finn prodir pa mal liv, cd e dvd e finn mem form bann profeser kreol MIE dan itilizasion materyel pou lang kreol.

Depi 2014, Abaim finn montre enn gran profesionalism par mont e fer fonksionn enn ti lantrepriz sosial avek enn gran artizan kouma James Gurbhoo pou fabrik ravann, maravann e lezot prodwi ki zordi ena enn kalite e enn lestetik ki tou dimounn rekonet.

Tousala finn mars ansam avek sipor bann mama kouma Marie Ange Eleonore, Juliette Gurbhoo, Chantal Dahoo e lezot ankor.

Alor bann fe napa manti. Abaim depi bien lontan inn vinn enn loganizasion akot profesionalizasion enn realite dan so lapanse e dan so laksion.