Rankont Sega Tipik avek Blues ek Jazz - Blog Abaim

Rankont Sega Tipik avek Blues ek Jazz

Group Abaim finn akeir pianis Roberto Negro e saxofonis Emile Parisien, bann zenn artis ki finn gagn Victoire de la musique 2018 - France, pou enn rezidans lamizik ki finn debous lor enn konser ‘sold out’ le 13 Septam 2019. Sa ti organize par L’Institut Français de Maurice pou so festival Blues dan Jazz - 13yem edision. Les nou rakont ou :

Kifer finn swazir enn group ki pratik Sega Tipik olie jazz ou blues ?

Normalman prinsip Festival-la, li maryaz bann artis internasional ek lokal ki zwe dan mem rezis. Nou pa rapel si finn ena edision kot ti ena Sega Tipik kare kare ! Antouka, sa fer lontan ki pa finn tann sa kalite zafer la ! Nou kapav sey explik sa lor baz ki bann profesionel internasional anvi fer bann lexperimantasion ek dekouver seki pe fer ayer. Ena ousi enn gran respe pou lamizik ek kiltir lokal, kitsoz ki ase rar. Roberto e Emile pena okenn prezize lor lamizik Moris e zot finn dimann zisteman pou zwenn avek enn group dan stil Abaim ki fer lamizik tradisionel atraver enn langl ase modern.

Kifer finn privilezie bann zenn olie bann artis konfirme ?

Ankor 1 fwa, sa bann artis internasional konfirme, finn anvi zwenn enn group dinamik ki toultan pe fer bann nouvo kreasion e ki regroup dimounn tou kalite laz, me sirtou bann zenn. Zot pena okenn bayas e zot ti ouver a propozision ki IFM finn fer zot atraver Lucie Lejeune ki konn Abaim kan li ti amenn Christine Salem kot nou pou enn zoli lesanz mizikal an 2017.

Kifer li pa finn ni difisil ni konplike pou fer sa maryaz la ?

Anfet, lor lasenn mizikal Moris lontan, finn touzour ena sa bann maryaz la. Lamizik Moris finn travers par plizir kouran mizikal, klasik kouma tradisionel. Savedir nou pa etranze a sa bann rit-la. Alor si pena prezize lor lot-la-la so lamizik, sa mars bien.

Ena ousi lefet ki Roberto e Emile, apar zot bann profesionel ki fer lamizik pou viv, zot ousi 2 ekselan pedagog ki finn santi zot alez toutswit dan sant Abaim ek so bann dimounn.

Kimanier piblik finn reazir ?

Piblik ki ti finn ranpli Caudan Arts Centre sa swar la, ti bien melanze. Pa piblik abitiel Abaim. Boukou frankofonn, artis ki finn anvi get rezilta lesanz, bann melomann plito zanr klasik... Me zot finn partisip ek enn siper bon vibrasion e zot finn trouv sa maryaz la enn reisit total.