Son, lang maternel e miltiling - Blog Abaim

Son, lang maternel e miltiling

Langaz enn bann karakteristik bien spesifik imin. Me nou pa koze koumsamem. Lontan ti panse ki zis nou lanvironnman ki donn nou langaz, me depi kapav sa 50 dernie an la, finn dekouver ki imin programe pou koze atraver langaz. Li enn zafer biolozik, zenetik ki natirelman artikil avek lanvironnman zanfan la pou fer li koze.

Si nou pran lapenn konpran sa ti bout lao la, nou pou fasilman konpran linportans lang maternel dan devlopman zanfan.

Pou azout lor la, dan enn manier inpe teknik e nerolozik, li inportan konpran ki langaz koumanse avek bann son. Li pa etonan ki, ziska ler, premie sign ki nou atann depi enn baba kan li ne, li so kriye. Ena mem pa ezite pou tap li pou tann sa son la.

Nou bizin kone ousi ki servo enn baba-fek-ne ena bann resepter persepsion son dan enn kantite ilimite. Savedir li kapav pran tou kalite son e gard zot pou li servi dan langaz. Selman, sak langaz individielman pena tou sa bann son la. Alor sa bann resepter persepsion ki pa servi la pou koumans ferme ver 4 mwa parla. Me li pa tro grav pou devlopman so lang maternel.

Selma, si nou pe viz fer zanfan gagn konpetans pou vinn miltiling, lerla, bizin fer tou pou gard sa bann resepter persepsion dan servo baba la bien ouver touletan. La, nou kapav fer li par fer baba ekout tou kalite son, mem bann son ki pa neseserman existe dan lang maternel. Bann onomatope par exanp bien interesan, me lamizik avek diferan linstriman ousi fer sa travay la bien terib.

Me tousala demann ki dan koumansman mem pou pa fer nanye pou andomaz langaz lanvironnman baba la par koz apepre ar li. Anou res natirel dan nou zwe, koze, riye, sante pou li pa devlop anbivalans, laper e kilpabilite dan swazir ki bon ki pa bon dan so zenn laz. Ou pou gete kouma li pou devlop vit dan so lang maternel e dan lezot lang apre.