Abaim - Blog - Transmision enn obligasion

Transmision: enn obligasion !

Transmision enn obligasion bien panse

Transmision enn eleman santral dan bann laktivite Abaim. Valer ki ena dan seki nou bann gran dimounn inn kit pou nou dan boukou boukou domenn, li inestimab. Bann metie zot ti pe pratike, bann manze ti pe prepare, plantasion ti pe fer, swin kan malad, fabrikasion bann linstriman lamizik, zwe, tousala ti ena enn valer psiko-sosio-ekonomik, pedagozik ek kiltirel ki finn permet lemerzans enn nasion Morisien ki ankor bizin anrasinn limem ver progre. Transmision leritaz kiltirel zwe enn gran rol ladan.

Depi bien lontan bann listitision kouma UNESCO met boukou lanfaz lor linportans transmision sa leritaz kiltirel la. E pou ankouraz sa, finn mem ena enn konvansion ki dekrir bien manier ki bizin fer sa. Enn bann pwin ki nou bizin retenir dans sa konvansion la, seki li dimann ki zenerasion zordi bizin azout so bout ladan pou ki transmision la vinn efikas. La nou pe tous enn pwin santral dan bann metod laprantisaz ki rapel nou ki si nou anvi donn partaz konesans, bizin fer ki dimounn ki pe aprann la vinn enn akter dan sa aprantisaz la. E meyer manier pou fer sa, li atraver enn metod ki valoriz so partisipasion dan enn perspektiv pedagozik kouma Jean Piaget e Paolo Freire finn montre nou. Sinon, nou riske fer kolektaz ki res kouman bann lobze dan mize.

Kan nou get li dan enn perspektiv psikodinamik, sa kalite transmision kot ena partisipasion aktiv zenerasion aster la, li aligne avek lapros relasion obzektal (object relations) ki nou retrouve dan bann reflexion Bollas par exanp. Isi, li al ankor pli lwin par ouver lespas devlopmantal dimounn atraver seki apel transformasion obzektal (transformational object).

Ala kifer, nou bizin kontinie mazinn transmision kouma plis ki enn devwar. Li enn obligasion si nou anvi transform sosiete parski dimounn pou kapav lerla met enn sinifikasion lor sak sitiasion li ena pou fer fas par rapor a so bann pratik sosial, ekonomik e kiltirel.