Abaim - Blog - Travay ek alienasion

Travay ek alienasion

Ninport ki laktivite ki ena pou fer, nesesit trwa eleman santral. Zot konsern (i) devlopman bann lide otour sa laktivite la dan seki nou apel bann konsep (ii) bann mwayin lozistik kouma enn landrwa, linfrastriktir, mwayin transpor, finans (iii) resours imin.

Dan sa trwa eleman la, resours imin ena enn linportans partikilie. E manier ki tret li dan ninport ki laktivite, determinn natir mem sosiete, so degre sivilizasion, manier sa sosiete la tret kestion egalite e lazistis sosial. Li al ziska determinn ki kalite sistem politik, ekonomik e sosial ou ena.

Resours imin enn term ase nouvo e mistifikater pou dekrir dimounn ki rant dan enn relasion prodiksion pou fabrik enn prodwi ou ofer enn servis. Me zis avan sa ti ankor pe servi term ‘travay’ pou sa. Sa ranplasman la finn arive sirtou par rapor a depolitizasion e desindikalizasion travay ki finn karakteriz nouvo globalizasion e rekil lapanse marxist sa 30 dernie la.

Li bon kone ki travay li-mem, li sorti depi enn bann ansien sistem relasion prodiksion depi bann peryod kouma lesklavaz e langazman. Me konpare a sa bann sistem la, travay reprezant kanmem enn progre dan mem perspektik ki kapitalism enn progre konpare a feodalism, lesklavaz e langazman.

Seki nou bizin konpran, seki tou sa bann sistem la napa donn kontribision konpozant imin so vre valer, seki li merite. Okontrer, zot tou finn e pe gard li dan enn lopresion atraver seki apel explwatasion. Me pli gran alie explwatasion res seki nou apel alienasion, term ki nou retrouve dan literatir marxist. Li vedir ki li enn inposibilite pou ena enn rekonesans egal bann fakter prodiksion tanki travayer res enn etranze (aliene) dan desizion lor kouma pou roul so laktivite travay.

Zordi ki sistem kapitalis pe rant dan enn so bann kriz pli serye ki zame li finn kone, pou premie fwa kikfwa, bann kondision pe reini pou debat lavenir limanite dan enn vre perspektiv progre.