Abaim-ki nou fer-Pou dimounn aveg ek malvwayan

Pou dimounn aveg ek malvwayan

Ti inportan pou angaz nou akote dimounn aveg dan zot konba pou rekonet zot bann drwa fondamantal. Samem nou ti fer an 1982. Nou soutien pou sa koz la finn kontinie dan enn manier konstan mem si nou finn oryant nou plis ver lanfans vilnerab. Plizir zenerasion dimounn aveg finn partaz sa gran platform lintegrasion ki Abaim finn touzour ete pou zot. Lalit kontinie pou bann ki ankor la.

Lakonpagnman

Lakonpagnman bann kamarad aveg finn touletan enn eleman inportan dan nou travay. Boukou demars ki zot fer bizin sa laksion la.

Bann laktivite pou bann dimounn aveg konsern sirtou asterla partisipasion dan bann laktivite kouma bann selebrasion ki fer dan abaim. Nou organiz osi bann sorti-dekouvert dan plizir landrwa Moris ansam avek zot.

Lintegrasion

Abaim enn lespas integrasion. Bann kamarad aveg finn touletan fer parti nou komite direksion. Anplis nou met bann fasilite kouma transpor a zot dispozision pou partisip dan bann laktivite. Lintegrasion vedir ousi donn bann konpetans adisionel. Nou finn fer sa par fer bann fim dokimanter lor ki manier fer dimounn aveg develop sa bann konpetans la.Abaim enn lespas integrasion. Bann kamarad aveg finn touletan fer parti nou komite direksion. Anplis nou met bann fasilite kouma transpor a zot dispozision pou partisip dan bann laktivite. Lintegrasion vedir ousi donn bann konpetans adisionel. Nou finn fer sa par fer bann fim dokimanter lor ki manier fer dimounn aveg develop sa bann konpetans la.

Konsiantizasion lor difikilte bann dimounn otreman kapab zwenn

Sa enn eleman bien inportan dan fer avans koz bann dimounn aveg. So pwin ladan seki piblik bizin konpran ki bann dimounn aveg ena bann drwa ki sosiete bizin respekte. E sirtou ki fode pa donn led dan model sarite.