Abaim-ki nou fer-Pou lanplwa ek transmision

Pou transmision

Transmision enn eleman santral dan bann laktivite Abaim. Valer ki ena dan seki nou bann gran dimounn inn kit pou nou dan boukou boukou domenn, li inestimab. Bann metie zot ti pe pratike, bann manze ti pe prepare, plantasion ti pe fer, swin kan malad, fabrikasion bann linstriman lamizik, zwe, tousala ti ena enn valer psiko-sosio-ekonomik, pedagozik ek kiltirel ki finn permet lemerzans enn nasion Morisien ki ankor bizin anrasinn limem ver progre. Transmision leritaz kiltirel zwe enn gran rol ladan.

Langaz kreol

Dimounn konn abaim bien pou so langazman anfaver langaz kreol. Desizion pou fer sa size la vinn bien ot lor nou lazanda sorti depi drwa a lexpresion dan tou landrwa. Li ousi enn kestion respe enn lidantite ki sorti depi pli profon nou listwar mem.

Abaim krwar ladan parski drwa a laparol dan lang maternel fer bann aprantisaz vinn pli normal e efikas, li enn zouti pedagozik kiltirel. Kan nou get li kote devlopman emosionel, lang maternel, li enn gran mwayin pou amenn enn stabilite akot dimounn kapav touletan res otantik avek seki zot ete e avek zot lanvironnman.

Resers ek kolektaz

Sa kalite laktivite la inn vinn enn bann pilie travay Abaim. Pou nou, lasours konesans li dan seki dimounn ordiner, zanfan parmi, ape fer e ape viv toulezour. E sa viv-toulezour la, li sorti depi enn listwar, enn tradision ki finn transmet zenerasion an zenerasion. Malerezman, boukou eleman ladan al perdi. Akoz samem, li inportan fer kolektaz pou prezerv konesans e konpetans dan manier pou valoriz dimounn. Pou sa, nou pe touzour revitaliz sa bann eleman kolektaz la e diseminn zot kouma bizin.

Ti lantrepriz sosial

Depi inpe lane, Abaim pe roul enn Ti Lantrepriz Sosial ki prodir bann linstriman lamizik tradisionel kouma ravann, maravann e triyang. Anplis, sa finn donn lide pou promouvwar nou patrimwann par fixe zot lor bann prodwi itiliter kouma tas, kousin, sak e T-shirt. Sa Ti lantrepriz la pe ousi donn posibilite travay a bann zenn dan enn veritab lespri transmision konesans tradisionel. Ti lantrepriz sosial enn gran defi pou abaim. Nou pe bizin relev sa defi la akoz li artikil transmision bann savwar tradisionel avek lanplwa bann zenn dan enn perspektik lavenir e dirabilite. Ziska ler, sa ti lantrepriz la finn demontre bann gran potansiel ki nou pe touletan bizin explore.