Abaim-ki nou fer-pou paran

Pou paran

Pou Paran

Sosiete met boukou presion lor lafami e paran, al ziska blam zot preske touletan kan zanfan pa pe reisi. Me tousel, bien tigit paran kapav sarye sa fardo la. Akoz samem ki Abaim finn anrasinn so bann laksion dan lakominote avek bann paran landrwa. Ki li dan Barkly, Beau-Bassin, Omorn ouswa Grand Bay. Ogmant kapasite paran finn vinn enn lakle pou progre zanfan e lafami.

Formasion

Li inportan donn kapasite paran pou zot kapav asim zot rol e pran zot responsabilite dan tou domenn lavi. Nou pe touzour met lanfaz lor fer kone ki ete devlopman zanfan depi so konsepsion ziska li vinn gran. Anmemtan, nou fer ki paran devlop enn bon konpreansion lor so lanvironnman sosial. Me formasion paran amenn zot konn zot mem dan so dimansion emosionel ousi. Nou touletan pe servi bann metod partisipatif dan manier fer formasion akot paran amenn so bann prop lexperyans pou diskite, analize e konpran.

Lekout, konsey, lakonpagnman

Ena boukou presion lor paran e pa ase soutien individiel pou zot. Nou finn kree bann lespas pou zot kapav gagn enn lekout personel kot respekte zot lintimite. Sa permet nou pli konpran zot sitiasion e propoz zot bann soutien anterm konsey e lakonpagman.