Ki Abaim fer pou zanfan

Pou zanfan

Kan ou finn aprann get probem sosiete dan so globalite, vit-vit ou fini trouve ki zanfan bann premie viktim. Pena ase sipor pou zot ki li lakaz, ki li lekol ou lakominote. Anmemtan, dimoman ou koumans okip zot kouma bizin, ou fini trouve ki zot mem ena plis potansiel pou amenn sanzman dan sosiete. Depi 1995, samem ki Abaim ape demontre atraver so bann laksion kiltirel e edikatif ar bann zanfan.

Saturday & Sunday Care

Linportans adopte enn lapros global finn fer abaim vinn aktif dan lezot sfer laksion sosial e kiltirel. Ala kouma proze Saturday Care finn ne an 1995. Byin vit sa finn vinn enn de bann laktivite pli inportan nou lasosiasion. Depi 2012, enn version Sunday Care finn ouver dan Lemorn e Granbe. Lobzektif principal viz a devlopman integral zanfan a traver bann laktivite pedagozik ki respekte zot drwa.

Sak Samdi ant 11er45 a 16er30 - Barkly, Bobasin

Sak Dimans ant 14er a 17er     -  OMorn 

                          14er45 a 17er - Granbe 

Latelie lamizik

Dan bann Saturday & Sunday care, itilizasion e pratik lamizik zwe enn rol kapital. Parski lamizik ofer ena miltitid kapasite pou enn devlopman global: pedagozik, kiltirel, terapetik. Me pa nimport ki lamizik. Laprantisaz ravann e lezot linstriman tipik, akote laflit ek lagitar donn enn lespas pou enn rekoneksion avek kiltir profon pei. Tousala fer avek plezir. Enn laprantisaz san forse.

Apar sa lespas la, ena ousi repetision e kreasion dan latelie lamizik Group Abaim, dan la semenn, aswar aswar. Bann zanfan ek zenn dan landrwa zwenn pou enn travay plis an profonder. Enn rekonesans kapasite lazeness dan enn landrwa difisil ki pe amenn enn kontribision serye dan lamizik kreatif Moris.

Sak Samdi ant 13er a 14er   -  Barkly Bobasin

Sak Dimans ant 15er a 16er - OMorn & Granbe

Servis soutien spesialize

Problem zanfan inn vinn bien konplex. Akoz samem nou finn bizin met bann manier fer specialize pou dabor konpran pli bien seki pe ariv sa zanfan la e sirtou reponn a seki sitiasion pe dimande. Nou lekout zanfan e paran inn vinn pli inportan. Itilizasion art terapi gide pa lapanse psikanalitik pe ousi ede bokou. Amememtan, nou finn ranforsi bann lakonpagnman pou zanfan gagn akse a bann servis piblik onivo lasante e sekirite sosial.