Ki nou fer

Lapros global

Linportans adopte enn lapros global finn fer abaim vinn aktif dan lezot sfer laksion sosial e kiltirel. Ala kouma proze Saturday Care finn vinn enn bann laktivite pli inportan nou lasosiasion.

Anplis, lasosiasion finn divan divan dan konba kont kominalism e dan milite dan enn manier koeran pou ki langaz kreol e bojpouri gagn rekonesans ofisiel. Li finn ena ousi enn kontribision apresiab dan lavi kiltirel nou pei atraver bann realizasion kreatif.

sat-care-balfour-05.04

Seki rann proze la dirab

older-helping-younger

Dabor bann zanfan mem! Amezir zot grandi, zot koumans azir kouma bann ti ankadrer pou bann zanfan ki pli tipti. Apresa, bann paran finn donn letan ek lenerzi pou ankouraz zot zanfan pou fer parti integrant proze la,. Finalman, bann lezot volonter abaim ki finn permet proze devlop lor bann lalign pedagozik korek dan enn manier bien kreatif.
Zordi, bann zanfan ki ti koumans proze la finn vinn manb komite exekitif lasosiasion. Ena pe fer bien dan zot travay alor ki lezot dan bann staz formasion vokasionel e profesionel. Ena lezot ankor finn gagn bann plas liniversite Moris e deor.

Grup abaim, enn latelie lamizik

 

Depi 1988, latelie lamizik finn devlop enn group lamizik, group abaim. Li ena enn repertwar orizinal e finn mem kapav prodir enn kantite inpresionan albem e lezot piblikasion dan form odio e video. Sa platform la finn servi pou konsiantiz piblik an zeneral lor nesesite rekonet dimounn aveg kouma dimounn avek tou so valer e dignite.

Read more about Grup Abaim…

 

Proze Saturday care

Proze Saturday care, ki dimounn kone ousi kouma proze Ti Marmit, finn ne an 1995. Li donn lokazion bann zanfan Barkly, dan Beau-Bassin, pratik bann laktivite kreatif kouma lamizik, teat, lapintir, modlaz, rakont zistwar, danse, sante, artizana, zwe sosiete, zwe anpliner.

SLIDE-14(2)-drawing(1)

Sikse spektakiler sa proze la reprezant enn bann pli zoli lexanp reisit dan kad bann proze kominoter dan Moris. Zordi, ena enn apropriyasion proze la par alafwa bann zanfan e bann paran sou gid lasosiasion. Bann paran pe mem pran desizion kouma mamb dan bann linstans lasosiasion e onivo operasionel.

games

Plis ki 100 zanfan asterla lor rezis proze e bann nouvo admision enn zafer normal.

Lavwa zanfan

assembly

Manier finn konsevwar proze Saturday care permet bann zanfan satisfer enn bann nesesite de baz enn dimounn: drwa lexpresion. Pou enn erdtan sak samdi, zanfan tou laz zwenn e swazir 2 ko-prezidan ant zot. Lerla, 7-8 parmi zot, sakenn son tour, pou volonter ouswa pou swazir zot, pou prezant enn item linformasion ki zot finn tande ou gete pandan lasemenn. Lezot pou kestionn zot lor sa size la pou dimann klarifikasion e detay e pou ena diskision. Koumsa, zot pou abord enn gran varyete size sak semenn anplis ki zot pe devlop boukou konfians dan zot mem.

Proze akonpagnman skoler

writing

Pandan sa 15 dernie lane la, proze saturday care finn servi pou donn bann zanfan rezion Barkly dan Beau-Bassin, lokazion pou fer bann laktivite kreatif e ki ena sinifikasion pou zot. Ninport ki moman, bizin ena anviron 100 zanfan dan proze la. Anmemtan ki li permet zanfan devlop zot bann konpetans dan lexpresion, li ousi permet enn travay avek bann paran. Lezot konpozant mazer sa proze la konsern fonksionnman bann lekol lamizik, bann linstriman tradisionel sirtou, partisipasion dan prezervasion, lanrezistreman e diseminasion zistwar e lamizik folklorik Moris e mont bann spektak. Dernie laktivite ki finn azoute ladan konsern swivi performans anviron 60 zelev lekol.

Lobzektif zeneral sa proze la se pou ogmant nivo ledikasion bann zanfan ki vinn proze saturday care e prodiksion materyel kreatif ki bizin pou montre.

Plis lor Proze akonpagnman skoler…

 

Lekol lamizik Abaim

Lekol ravann e lezot linstriman tradisionel

Sa lekol la, premie lekol ravann ki finn existe dan Moris, asosie depre avek proze Saturday care. Li donn bann kour bann zanfan e adilt atraver enn metod pedagozik ki finn permet boukou morisien e etranze aprann ravann.

lekol-ravann

Bann laktivite sa lekol ravann la finn donn nou lide pou fer bann laktivite swivan…

Plis lor Lekol lamizik Abai…

 

Kreasion materyel odio-viziel pou ogmant kapasite

Kouma enn mwayin pou konsiantiz e form piblik an zeneral, sirtou paran bann dimounn aveg, Abaim finn prodir 2 ti fim (10-12 minit). Sa konsern montre e akerir bann konpetans dan oriyantasion e mobilite e kouma gagn bann teknik pou debriye e vinn indepandan kan ou enn dimounn aveg.

 

Laktivite lwazir e spor

Laktivite lwazir finn vinn enn bann laktivite ki demontre natir integrasion lasosiasion. Koumsamem, nou organiz bann sorti e bann kanpe akot bann dimounn aveg e bann zanfan Saturday care kapav partaz ant zot e avek lezot dimounn e zanfan, avek pou lobzektif ki litegrasion vinn enn drwa.

 

Pratik laktivite spor reprezant enn bann meyer mwayin pou reabilit, integre, donn pouvwar e donn trening bann dimounn aveg e malvwayan. Sa permet gard anform, fer kamarad e ankouraz devlopman global personalite dimounn.

Abaim ousi enn mamb fondater Visually Handicapped Persons Sports Federation.

 

Sante tradisionel zanfan e laktivite zwe

Nou ankouraz zanfan zwe e sante dan manier striktire e lib. Nou gagn bann rezilta valab konsernan aprantisaz reel, sosializasion, konpetans de baz lavi, aprantisaz edikatif e lekilib emosionel kan anfet nou servi teat, laronn e zwe. Bann zanfan ariv internaliz bann konsep ki bien difisil atraver bann metod aktiv dan enn manier bien natirel. Nou donn enn lalis sa bnn zwe tradidionel e laktivite la anba…

Plis lor Sante tradisionel zanfan e laktivite zwe…

children folk song and play activities mauritius

 

lasanble legzekitif

Lasanble legzekitif (2)

This post is also available in: English, French